Όροι Χρήσης

Η MediaBranch δημιούργησε την ιστοσελίδα mediabranch.gr, για να προσφέρει πληροφορίες στους χρήστες της και να προβάλλει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

Η χρήση της ιστοσελίδας mediabranch.gr, των υπηρεσιών και πληροφοριών που προσφέρονται μέσα από αυτήν διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Οι χρήστες της ιστοσελίδας mediabranch.gr υποχρεούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους καθώς και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας mediabranch.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Η χρήση της ιστοσελίδας mediabranch.gr υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Η MediaBranch διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, τους ακόλουθους Όρους Χρήσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η MediaBranch (στη συνέχεια MediaBranch/Εταιρεία) μέσω της ιστοσελίδας mediabranch.gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη της τη δυνατότητα ενημέρωσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η MediaBranch, αυτός δε οφείλει να διαβάσει τους παρακάτω όρους χρήσης παροχής υπηρεσιών πριν από την επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας.

Η χρήση της ιστοσελίδας mediabranch.gr τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση και να εγκαταλείψει την ιστοσελίδα άμεσα.

Η MediaBranch διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης οποτεδήποτε των όρων χρήσης με αντίστοιχη ανακοίνωση της τροποποίησης στην ιστοσελίδα, ο δε χρήστης/επισκέπτης πρέπει κάθε φορά να ελέγχει για τυχόν αλλαγές, εφόσον δε εξακολουθεί τη χρήση της ιστοσελίδας και μετά την ανακοίνωση κάθε τυχόν τροποποίησης ή διαπίστωση αυτής, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας mediabranch.gr ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθούν. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα mediabranch.gr είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Η ιστοσελίδα mediabranch.gr μπορεί να αναφέρεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα του κάθε χρήστη. Αυτές οι αναφορές δεν υποδηλώνουν ότι η Εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει τα προϊόντα αυτά στις συγκεκριμένες χώρες. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους παρόντες όρους σχετικά με την ευθύνη της Εταιρείας για το περιεχόμενο, η Εταιρεία δεν εγγυάται και δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν η ιστοσελίδα mediabranch.gr, τα προϊόντα και/ ή υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτήν, είναι νόμιμα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Εάν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα mediabranch.gr από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής ανήκει στην εταιρεία Amptyx Ltd. Vasil Mechkuevski 22, 2700 Blagoevgrad, Bulgaria, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής της ιδιοκτησίας και διέπεται από τις σχετικές εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, διανομή, έκδοση ή και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού ή τμήματός του απαγορεύεται ρητά χωρίς την γραπτή άδεια της MediaBranch. Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο ανήκουν αποκλειστικά στη MediaBranch και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών χωρίς την γραπτή συναίνεση της MediaBranch. Η επωνυμία MediaBranch ή οποιοδήποτε σήμα που περιλαμβάνει την διακριτική επωνυμία MediaBranch δεν μπορεί να τεθεί σε οποιαδήποτε δικτυακή διεύθυνση ή ηλεκτρονική διεύθυνση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της MediaBranch.

Η πληροφόρηση που παρέχεται στην ιστοσελίδα mediabranch.gr παρέχεται με καλή πίστη από τη MediaBranch που καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ορθότητα των πληροφοριών κατά το χρόνο συγγραφής τους.

Η MediaBranch δεν υποχρεούται σε αναπροσαρμογή ή ανανέωση της πληροφόρησης που παρέχεται στην ιστοσελίδα mediabranch.gr. Η πληροφόρηση αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί από τον επισκέπτη/χρήστη, που φέρει την απόλυτη ευθύνη, ενημερωτικά για προσωπικές αποφάσεις αγοράς. Η MediaBranch δεν φέρει ευθύνη και δεν εγγυάται ότι η πληροφόρηση θα παρέχεται χωρίς παραλήψεις ή επικαιροποιήσεις ή σφάλματα ή διακοπή ή ότι η αποκατάσταση τυχόν λαθών θα αποκαθίσταται άμεσα.

Η ιστοσελίδα mediabranch.gr δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον επισκέπτη/χρήστη και για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, λόγω ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Η MediaBranch ενεργεί εύλογα για τη πρόληψη εμφάνισης κακόβουλου λογισμικού (π.χ. ιών, trojan horses και worms), δεν εγγυάται όμως την έλλειψη ή μη εμφάνιση τέτοιων λογισμικών και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή δυσλειτουργία τυχόν παρουσιαστεί στον επισκέπτη/χρήστη κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα mediabranch.gr, αυτός δε φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του εξοπλισμού και του συστήματός του από οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό.

Η MediaBranch μεριμνά για την διασφάλιση της διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας mediabranch.gr και των υπηρεσιών της, αλλά η διαθεσιμότητα της mediabranch.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των επισκεπτών/χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών ή και από άλλες αιτίες. Η MediaBranch έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους της mediabranch.gr και να προβαίνει σε μεταβολή της φύσης ή και του περιεχομένου της, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Η MediaBranch κατά την διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας mediabranch.gr δεν ευθύνεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για α. οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη, β. τυχόν αδυναμία πρόσβασης των επισκεπτών/χρηστών, γ. τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς της, δ. τη καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης υπηρεσιών, ε. την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών, στ. την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος.

Ο επισκέπτης /χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει κατά την επίσκεψη και χρήση της να ακολουθεί τους κανόνες και ρυθμίσεις της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική και μη προσήκουσα συμπεριφορά και πράξη κατά την χρήση της ιστοσελίδας, ευθύνεται δε σε αντίθετη περίπτωση, για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στη MediaBranch ή σε τρίτο από την παράνομη και μη προσήκουσα χρήση εκ μέρους του, της ιστοσελίδας mediabranch.gr. Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της MediaBranch οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή που απορρέει από κάθε μορφής παράβαση του επισκέπτη/χρήστη, αυτός υποχρεούται να παρέμβει στη σχετική διαδικασία και να αποζημιώσει την MediaBranch στη περίπτωση που αυτή υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Η MediaBranch δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων που είναι συνδεδεμένοι με την παρούσα ιστοσελίδα. Η επίσκεψη από τον επισκέπτη/χρήστη οποιασδήποτε ιστοσελίδας συνδεδεμένης με την παρούσα ιστοσελίδα, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος οφείλει για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνεται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες που φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποδέχεται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και να απευθύνεται στους παρόχους τους για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.

Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται για διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδες της MediaBranch και δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση, εγγύηση ή παρότρυνση για οποιονδήποτε.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679. Για αναλυτική ενημέρωση, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα μας Πολιτική Απορρήτου.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της ιστοσελίδας mediabranch.gr και τη χρήση των υπηρεσιών της MediaBranch, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η MediaBranch διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή ως μέλος της ιστοσελίδας με την καταχώρηση και επιβεβαίωση της διεύθυνσης email του και την επιλογή ενός κωδικού πρόσβασης (password).

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στη MediaBranch ή σε άλλα μέλη είτε κατά την εγγραφή των μελών είτε κατά τη δημοσίευση στο forum της ιστοσελίδας ορίζονται “προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες”. Τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.

Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.

Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.

Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojan horses, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της ιστοσελίδας ή της MediaBranch εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.

Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν.

Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες στη MediaBranch και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών, ελέγχουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές. Η MediaBranch δεσμεύεται στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της MediaBranch. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας ανήκει στα μέλη ή στους συνεργάτες της MediaBranch και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της MediaBranch.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της MediaBranch, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία. Η MediaBranch μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της αυτό σε περιπτώσεις χρήσης υβριστικών ή προσβλητικών εκφράσεων του χρήστη προς υπαλλήλους της MediaBranch, παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μέσων πληρωμής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευτεί η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της MediaBranch.

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Για την επίλυση τυχόν διαφοράς με αφορμή την σύμβαση αυτή, την ισχύ της, την ερμηνεία της και την λειτουργία της ιστοσελίδας mediabranch.gr, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Εάν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης θα είναι ισχυρή μόνο εάν γίνει και δηλωθεί γραπτά και ενσωματωθεί στους Όρους Χρήσης της παρούσας σύμβασης.

Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας;

Εάν έχετε κάποιο project, ερωτήσεις ή θέλετε να συζητήσουμε την ιδέα σας, είμαστε εδώ για εσάς.
Ας δημιουργήσουμε μαζί κάτι εκπληκτικό!


1. Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς και την ιδέα σας.
2. Ένας συνεργάτης μας σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σας για να συζητήσετε πως μπορούμε να βοηθήσουμε.
3. Ας ξεκινήσει η συνεργασία μας!

Contact Form